• หน้าแรก
  • หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
  • สมถวิปัสสนาเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง ชุดที่ 1
สมถวิปัสสนาเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง ชุดที่ 1
เลือกไฟล์เสียงด้านล่างที่ท่านต้องการรับฟัง :