เกี่ยวกับ & ติดต่อ
เนื้อหาบนเว็ปไซด์นี้ จัดทำขึ้นโดยรวบรวมผลงานการสอนธรรมะ ณ สถานที่ต่างๆ อันประกอบด้วย ธรรมบรรยาย วิธีเจริญภาวนา หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่เรียกกันในหมู่ศิษยานุศิษย์ว่า “หลวงป๋า” ได้เผยแผ่ตามสถานที่ต่างๆ มาตลอดชีวิตท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นทาน ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินนาติ การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง”
  • สามารถติดตามรับชมวิดีโอธรรมบรรยายและธรรมปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้ที่ ช่อง “  มงคลธรรม 
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของวัด ได้ที่ www.dhammakaya.org
  • 109 หมู่ที่ 7 ต.แพงพวย ตำบล แพงพวย อำเภอ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
    0-3225-3632 กดต่อ 220/191, 08-3032-8907
    0-3225-4954